Veřejná zakázka: ČOV Brno – Modřice, dostavba dosazovacích nádrží

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 241
Systémové číslo: P21V00000011
Evidenční číslo zadavatele: 0195/ÚIS/21
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-012751
Datum zahájení: 14.04.2021
Žádost o účast podat do: 26.05.2021 23:59
Nabídku podat do: 22.11.2021 23:59

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ČOV Brno – Modřice, dostavba dosazovacích nádrží
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem sektorové veřejné zakázky je výstavba v otevřeném výkopu dvou nových železobetonových kruhových dosazovacích nádrží DN č. 7 a DN č. 8 o průměru 50 m a navazující spojovací potrubí a kabelové trasy.

Součástí dostavby dvou nových dosazovacích nádrží včetně přítoku a odtoku na tyto nádrže, je i úprava některých ze stávajících objektů (čerpací stanice plovoucích nečistot, rozdělovací objekty na dosazovací nádrže) technologicky provázaných s těmito novými dosazovacími nádržemi DN č. 7 a DN č. 8. Umístění nových dosazovacích nádrží je na volném místě vedle stávajících šesti dosazovacích nádrží. Objekt bude vytyčen v souřadnicovém systému JTSK.

Stavba bude realizována za současného kontinuálního provozu ČOV. Zhotovitel stavby musí úzce spolupracovat s provozovatelem ČOV při napojování na stávající hydraulickou linku (rozdělovací objekty, odtokové potrubí), kdy jsou z důvodu zachování provozu ČOV možné pouze krátkodobé výluky, kdy je využívána schopnost akumulace provozní linky při bezdeštném období mimo denní špičku.

Cílem je zlepšení fungování nakládání s kalem v biologickém stupni ČOV s posílením aktivace v oblasti odstraňování dusíku.

Nové dosazovací nádrže budou napojeny na stávající rozdělovací objekty na dosazovací nádrže, na odtokové potrubí z dosazovacích nádrží, na jímky vratného kalu u rozdělovacích objektů na dosazovací nádrže, na čerpací stanici plovoucího kalu, na kabelové trasy.
V rámci okruhu prací bude provedena ochrana stávajících vzrostlých stromů, které je nutno po dobu výstavby ochránit.

Nové objekty dosazovacích nádrží budou propojeny se stávající areálovou silniční komunikací pomocí chodníků.

Podrobný popis rozsahu požadovaných prací včetně veškerých podmínek pro zpracování je uveden v přiložené projektové dokumentaci vypracované společností AQUATIS a.s. v prosinci 2020.

Součástí předmětu díla je vytyčení inženýrských sítí dotčených prováděním stavebních prací, zkoušky kvality díla a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 4 tištěných kompletních paré včetně vyhotovení digitálně na CD/DVD (ve formátu *.dwg a *.pdf) a CD se zakreslením skutečného provedení v programu REVIT; dále včetně zaměření pro GIS BVK, (dokumentace geodetického zaměření bude předána ve čtyřech vyhotoveních a na čtyřech CD ve tvaru DGN pro MICROSTATION). Zhotovitel se zavazuje shora uvedené doklady předat objednateli při předání dokončeného díla.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 309 823 910 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-venkov

Zadavatel

 • Úřední název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
 • IČO: 46347275
 • Poštovní adresa:
  Pisárecká 555/1a
  603 00 Brno
 • Název oddělení: ÚIS
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 361303

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bvk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky