Public contract: ČOV Brno – Modřice, dostavba dosazovacích nádrží

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 241
System number: P21V00000011
Contracting authority registration number: 0195/ÚIS/21
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2021-012751
Date of commence: 14.04.2021
Time limit for requests to participate: 26.05.2021 23:59
Tender submit to: 22.11.2021 23:59

Title, type and description of public contract

 • Title: ČOV Brno – Modřice, dostavba dosazovacích nádrží
 • Type of public contract: Works

Brief subject description:
Předmětem sektorové veřejné zakázky je výstavba v otevřeném výkopu dvou nových železobetonových kruhových dosazovacích nádrží DN č. 7 a DN č. 8 o průměru 50 m a navazující spojovací potrubí a kabelové trasy.

Součástí dostavby dvou nových dosazovacích nádrží včetně přítoku a odtoku na tyto nádrže, je i úprava některých ze stávajících objektů (čerpací stanice plovoucích nečistot, rozdělovací objekty na dosazovací nádrže) technologicky provázaných s těmito novými dosazovacími nádržemi DN č. 7 a DN č. 8. Umístění nových dosazovacích nádrží je na volném místě vedle stávajících šesti dosazovacích nádrží. Objekt bude vytyčen v souřadnicovém systému JTSK.

Stavba bude realizována za současného kontinuálního provozu ČOV. Zhotovitel stavby musí úzce spolupracovat s provozovatelem ČOV při napojování na stávající hydraulickou linku (rozdělovací objekty, odtokové potrubí), kdy jsou z důvodu zachování provozu ČOV možné pouze krátkodobé výluky, kdy je využívána schopnost akumulace provozní linky při bezdeštném období mimo denní špičku.

Cílem je zlepšení fungování nakládání s kalem v biologickém stupni ČOV s posílením aktivace v oblasti odstraňování dusíku.

Nové dosazovací nádrže budou napojeny na stávající rozdělovací objekty na dosazovací nádrže, na odtokové potrubí z dosazovacích nádrží, na jímky vratného kalu u rozdělovacích objektů na dosazovací nádrže, na čerpací stanici plovoucího kalu, na kabelové trasy.
V rámci okruhu prací bude provedena ochrana stávajících vzrostlých stromů, které je nutno po dobu výstavby ochránit.

Nové objekty dosazovacích nádrží budou propojeny se stávající areálovou silniční komunikací pomocí chodníků.

Podrobný popis rozsahu požadovaných prací včetně veškerých podmínek pro zpracování je uveden v přiložené projektové dokumentaci vypracované společností AQUATIS a.s. v prosinci 2020.

Součástí předmětu díla je vytyčení inženýrských sítí dotčených prováděním stavebních prací, zkoušky kvality díla a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 4 tištěných kompletních paré včetně vyhotovení digitálně na CD/DVD (ve formátu *.dwg a *.pdf) a CD se zakreslením skutečného provedení v programu REVIT; dále včetně zaměření pro GIS BVK, (dokumentace geodetického zaměření bude předána ve čtyřech vyhotoveních a na čtyřech CD ve tvaru DGN pro MICROSTATION). Zhotovitel se zavazuje shora uvedené doklady předat objednateli při předání dokončeného díla.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: restricted procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 309 823 910 Kč without VAT

Place of performance

 • Brno-venkov

Contracting authority

 • Official name: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
 • CRN: 46347275
 • Postal address:
  Pisárecká 555/1a
  603 00 Brno
 • Name of the department: ÚIS
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 361303

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bvk.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Other messages for the contract

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance